Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes
télécharger 237.75 Kb.
titreCe cours permettra de répondre aux questions suivantes
page2/3
date de publication02.02.2018
taille237.75 Kb.
typeCours
l.21-bal.com > documents > Cours
1   2   3

A. Respecter et aimer notre prochainComme le dernier Temple a été détruit à cause de la haine gratuite nous devons travailler sur notre amour et notre respect du prochain.
1. Sfat Emet, Roch Hachanah, 5641 – Aimer notre prochain aidera à reconstruire le Temple.

Puisque le Temple a été détruit à cause de la haine gratuite, il sera, si D. le veut, reconstruit par l’amour du prochain.

כיון שע"י שנאת חנם נחרב. כ"ש שע"י אהבת ישראל יהי' נבנה בעזה"י.


2. H’atam Sofersur la Haggada de Pessah’, Ha Lah’ma Anya – Notre initiative pour aimer les autres facilitera la rédemption.

Si tu demandes, « Qu’avons-nous gagné à être libérés d’Egypte puisque de toutes façons nous sommes retournés en exil ? » La différence est que lorsque nous étions esclaves en Egypte nous n’avions pas la capacité de hâter notre rédemption, néanmoins, dans cet exil nous sommes capables de le faire s’achever par des actes de bonté… C’est pourquoi [au début du Séder da Pessah’ nous invitons les passants chez nous] « Que tout celui qui a faim vienne et se joigne au Séder. » Par ce mérite [nous pouvons reconstruire le Temple] et être « l’année prochaine à Jérusalem !».

שמא תאמר, מה הרוחנו ביציאת מצרים ואנחנו בגולה – אלא שבגלות מצרים לא יכולנו לדלג על הקץ, ובגלות זה בידינו לקרב את הקץ על ידי צדקה ומעשים טובים, לפיכך "כל דכפין ייתי וייכול", ונזכה לשנה הבאה בירושלים, שהרי בידינו הדבר.B. Améliorer notre langage
Pour une coexistence harmonieuse, la façon de parler aux autres est centrale.
1. H’afeta H’aim, Chemirat HaLachon, H’élek Chéni, Ch.7 – Tout celui qui parle de façon positive des autres et qui recherché la paix a une part dans la reconstruction du Temple futur.

והנה כתבו הספרים בשם הזוה"ק דבי כנישתא חדא אם היו שומרים מדת השלום כדבעי יכולים לזכות לביאת המשיח, אם כן ביאת המשיח תלויה בידינו. וידוע שבמדת השלום אין אנו יכולים לזכות בה רק אם נהיה זהירים מתחלה מעון שנאת חנם ולשה"ר וכל אחד שיתחזק לתקן החטא הזה יהיה לו חלק בבית הבנוי לעתיד, דבלתם היה הבית חרב לעולם ח"ו.

Ile st écrit au nom du saint Zohar que même une assemblée qui maintient la paix peut mériter de faire venir le Machiah’ (Messie). C’est pourquoi la venue du Machiah’ est dépendante de nous. Et il est connu que préserver la paix peut seulement être accompli si nous veillons soigneusement à éviter à la fois la haine gratuite et le fait de parler péjorativement de notre prochain. Chaque individu qui s’efforce de rectifier ces défauts aura une part dans la reconstruction du Temple futur ; sans cela, le Temple pourra rester détruit pour toujours, que D. nous en préserve.

C. Respecter la Torah
Le manque de respect pour la Torah était au cœur de la destruction du Premier Temple.
1. Rav Aaron Kotler, Michnat Rabbi Aaron, Vol. II, p. 51 – La signification de la vie et la parole de D. est disponible dans la Torah; apprécier qu’il n’y a rien d’autre de tel.

הרי הזמן הזה ימי בין המצרים, מחייב לתקן בחיזוק התורה והכרת טובתה, ובעיקר שאין עוד זולתה.

De nos jours, particulièrement pendant les Trois Semaines, nous devons rectifier notre [manque d’appréciation de l’importance de la Torah] et pour renforcer notre compréhension de sa bonté, particulièrement parce qu’il n’y a rien [qui donne du sens] d’autre que la Torah.


D. Développer et renforcer notre regard positif sur la vie

De nombreux problèmes émanent de mauvaises attitudes. Retournons à la faute des explorateurs, cette faille devait être corrigée.
1. Rav Yissah’ar Frand, In Print, pp. 223-224 – Ne pas répéter les erreurs des explorateurs en se focalisant sur les points négatifs extérieurs d’une personne. Il faut d’ailleurs regarder en peu plus loin pour voir le positif.

Rav Chimon Schwab remarqua que deux personnes peuvent regarder la même chose et voir des choses complètement différentes… Les explorateurs virent des géants et des funérailles [Bamidbar 13:32, Rashi ibid.]. Mais ils échouèrent à voir la sainteté de la Terre. Ils virent ce qui était extérieur et évident et ils échouèrent à percevoir ce qui était plus profond et intérieur. Parce qu’ils avaient transmis cette vision superficielle au Peuple juif et les conduisit à pleurer dans leurs tentes, nous avons pleuré maintenant pendant près de trois mille ans.
Et nous répétons la faute des explorateurs quand nous regardons un autre juif et nous ne regardons ce qui est extérieur… La Sinat h’inam, le lachon hara, et la mah’loket (la haine gratuite, la médisance et les disputes) viennent tous d’un échec à intégrer les enseignements de Ticha béav, d’un échec à regarder nos coreligionnaires et à apprécier ses bons côtés et son potentiel pour une grandeur spirituelle.


2. D’après Rebbetzin Tzipporah Heller, Feeling the Loss, extrait de www.aish.com – Nous devons être lies par un amour mutuel plus que par la haine de nous poursuivant.

Maimonide (Rambam) propose une règle à laquelle on fait souvent référence comme “un amour désintéressé ». Nous devons aller vers l’autre sans intérêts personnels. Le processus doit nous transformer dans la mesure où il change notre vision :

  • Nous devons parler bien aux autres, partager notre joie en ayant perçu leur beauté intérieure. Le fait de parler positivement nous lie aux autres. Cela nous fait prendre conscience que nous sommes une seule et même équipe.

  • Nous devons prendre soin des besoins matériels des autres. En étant conscient de notre fragilité nous devenons plus tolérants et plus enclins au pardon.

  • Nous devons rechercher les situations qui pourront honorer les autres. En agissant ainsi, nous leur offrons le précieux cadeau de l’estime de soi et par là même, nous enlevons toute trace d’égocentrisme de nous.

Ce processus en trois étapes est extrêmement simple. Toutefois il peut nous changer radicalement. Il peut changer non seulement notre relation avec les autres, mais peut également nous conduire à nous redécouvrir nous-mêmes. En agissant ainsi, le deuil sans fin des pertes que l’on a vécues et pour les tragédies de notre peuple cesseront.
Pendant deux mille ans, le Peuple juif a été sans cesse la cible de la haine et de persécutions. Il semble que nous soyons plus liés par la haine du monde que par l’amour de l’un pour l’autre. Mais les choses peuvent changer. Nous devons seulement passer de la haine à l’amour, de la critique à l’appréciation.


E. Le jeûne
Faire Ticha Béav et tous les jeûnes commémorant la destruction du Temple est essentiel pour le reconstruire. Mais, comme nous le verrons, le seul fait de s’abstenir de nourriture n’est pas suffisant pour respecter comme il se doit ces jours de jeûne.
1. Le Livre de Jonas 3:5-10 – Le ville de Ninive est l’archétype de l’efficacité du jeûne.

Et les hommes de Ninive crurent en D., et ils déclarèrent un jeûne et ils portèrent des sacs en toile du plus grand au plus petit. Et la parole atteint le roi de Ninive, il se leva de sur son trône, ôta ses habits royaux et se couvrit lui-même de sacs en toile et s’assit sur des cendres. Et cela conduisit à ce qu’il soit proclamé et et publié dans Ninive : « par le conseil du roi et des nobles, en disant : ‘aucun homme ni aucune bête, ni le gros ni le menu bétail ne gouteront à rien, on ne les fera pas paître, ils ne boiront pas d’eau non plus. Et ils se couvriront de sacs de toile tant les hommes que les animaux et ils en appelleront à D. pour le gain malhonnête qui est entre leurs mains. Tout celui qui sait doit se repentir et D. se calmera et Il reviendra de sa colère brûlante et nous ne périrons pas.

ויאמינו אנשי נינוה באלהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם: ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על האפר: ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדליו לאמר האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו: ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם:

מי יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד:

וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה2. Michna, Taanit 2:1 – Le people de Ninive n’a pas seulement jeûné, il s’est repenti!

Quel est l’ordre [des prières] pour les jours de jeûne ?... Le plus âgé des hommes leur adresse des paroles d’avertissement [pour le repentir] : « Nos frères, les Ecrits Saints ne disent pas ‘Et D. vit leurs sacs de toile et leur jeûne’ mais ‘Et D. vit leurs actions’ (Jonas 3 :10) parce qu’ils s’étaient détournés de leurs mauvaises voies ; et dans les Prophètes, il est dit ‘et déchirez vos cœurs et non vos vêtements’ (Yoel 2 :1 3) ».

סדר תעניות כיצד ... הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין אחינו לא נאמר באנשי נינוה (יונה ג') וירא אלהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר (יואל ב') וקרעו לבבכם ואל בגדיכם:3. Rambam, Hilh’ot Taaniot (Lois sur le jeûne) 5:1 – L’objectif d’un jeûne est de nous inspirer pour qu’on améliore nos actions et notre personnalité.

Il y a des jours où tout le people jeûne à cause des troubles qui advinrent ces jours là, afin d’éveiller leur cœur à la Techouva, l’introspection et l’amélioration de soi. Les jours de jeûne nous aident à nous concentrer sur notre comportement inadéquat et celui de nos ancêtres qui conduisirent aux malheurs qui nous ont affectés, tant eux que nous. En rappelant ces choses, nous entamerons une introspection et nous améliorerons.

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהי' זה זכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהי' כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב.


4. Rav Eliahou Kitov, Sefer HaTodaa (Livre de notre héritage), Ch. 32 – Jeûner est une préparation essentielle pour l’élément principal: la Téchouva.

Chaque personne doit utiliser ces jours (de jeûne) pour entamer un examen de soi et pour se repentir parce que jeûner n’est pas le principal, c’est le repentir qui l’est… Le jeûne prépare simplement au repentir.
C’est pourquoi ceux qui passent leur jeûne à ne rien faire mettent l’accent sur ce qui est secondaire au détriment de l’essentiel.

Néanmoins, le repentir seul (sans jeûne) est insuffisant, parce que c’est un ordre des prophètes et tout Israël a accepté ces jeûnes. C’est une pratique commune à tous dans toutes les générations.

חיָּב כל איש לשים אל לבו באותם הימים ולפשפש במעשיו ולשוב כי אין העיקר בתענית אלא התשובה ... ואין התענית אלא הכנה לתשובה:


לכן אותם האנשים המוציאים את יום הצום בטיול ובדברים בטלים - תפשו הטפל והניחו העיקר. ומכל מקום אין אדם יכול לפטור את עצמו בתשובה בלבד, כי בימים אלה מצוַת עשה מדברי נביאים להתענות בהם, וכבר קבלו אותם כל ישראל על עצמם ונהגו כן בכל הדורות ובכל המקומות:
Principales idées de la partie III:


  • Toute génération qui ne voit pas le reconstruction du Temple est en quelque sort responsable de sa destruction. Puisque le Temple a été détruit à cause de nos mauvaises actions, si nous avions corrigé ces fautes, nous aurions déjà été témoins de sa reconstruction.
  • C’est pourquoi il nous incombe de corriger ces erreurs qui ont conduit à la destruction et de travailler à respecter nos prochains, à parler positivement, à respecter la Torah, à voir le monde sous un jour positif et à juger les autres favorablement.
  • Un autre moyen de contribuer à la reconstruction du Temple est d’observer les jeûnes qui commémorent se destruction comme il se doit. Ces jours-là sont des moments d’introspection et d’amélioration de soi.

Partie IV. La nécessité de prendre le deuil
Il est difficile de s’attrister de la perte de quelque chose que l’onn’ a jamais eu. Néanmoins, pleurer pour le Temple à Ticha Béav est capital pour la survie et la reconstruction de Jérusalem. Dans cette dernière partie, nous étudierons le grand challenge qui nous est offert à Ticha Béav et le sens profond que nous pouvons y trouver si nous le prenons sérieusement.
A. Le pouvoir du deuil
1. Talmud Bavli, Taanit 30b – Celui qui comprend la perte du Temple sera motivé pour s’atteler à sa reconstruction


כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

Tout celui qui pleure pour Jérusalem méritera de partager sa joie [quand le Temple sera reconstruit].2. Rav Eliahou Kitov, Sefer HaTodaah, Ch. 33 – Pleurer pour les erreurs du passé est une garantie pour le futur.

On raconte l’incident suivant au sujet de Napoléon, empereur de France. Une fois, il passa devant une synagogue à Paris pendant Ticha Béav et il vit des juifs assis par terre, pleurant et se lamentant de la destruction de leur Temple et de leur terre comme si cette tragédie avait eu lieu la veille. Il resta bouche bée et dit ensuite : »Je jure qu’a la fin ce peuple aura du bien dans sa propre terre ! Où voyons-nous un autre peuple dans le monde qui continue à pleurer et à languir pendant des millénaires sans diminuer d’intensité ?

אומרים עליו על נפוליאון קיסר צרפת, שפעם אחת עבר על פתח בית הכנסת בפאריז ביום תשעה באב, וראה שם יהודים יושבים על הארץ ומבכים ומקוננים את חרבן מקדשם וארצם, כאשר היה אסון שפגע בהם אך אתמול - עמד משתומם, ואחר אמר:

נשבע אני שיש אחרית טובה לעם זה בארץ שלהם! היכן מצינו עם אחר בעולם שישמור אבלו ותקותו אלפים בשנים ולא יפוגו ממנו לעולם!


3. Rav H’aim Friedlander, Sifté Chaim, Vol. III, p. 254 – Aucun autre peuple ne commémore ses échecs et ses pertes. Agir ainsi est une preuve de notre survie spirituelle.

Tout comme le Peuple juif tire sa force de la miraculeuse [survie] en exil, il y a une signification intrinsèque au fait de pleurer annuellement la destruction des Temples. C’est un témoignage important de la survie spirituelle du Peuple juif parce qu’il n’y a aucun autre peuple qui commémore ses échecs. A l’opposé, toutes les nations commémorent leurs victoires. Mais le Peuple juif observe le jour de la destruction des deux Temples chaque année.

כשם שעם ישראל שואב עידוד מניסי הגלות, כך יש בעצם עובדת הצער והאבילות על החורבן מדי שנה בשנה, עדות נאמנה על הקיום הרוחני של עם ישראל, שהרי לא מצאנו עם בין העמים שיציין יום זכרון לזכר מפלותיו. אדרבה, כל העמים מציינים רק את ימי נצחונותיהם, ועם ישראל מציין את יום החורבן מדי שנה.B. Le challenge de Ticha Béav
Au moment de la reconstruction du Second Temple, les émotions étaient intenses et contrastées. Ces personnes qui n’avaient jamais vu la gloire du Premier Temple étaient heureuses de témoigner de la reconstruction du Second Temple, bien qu’il soit moins imposant. En même temps, les personnes plus âgées qui avaient été témoins de la grandeur du Premier Temple pleurèrent avec la même intensité parce qu’elles pensaient à ce qu’elles avaient perdu.
1. Ezra 3:11-13 – Au moment de la reconstruction du Second Temple, les jeunes firent la fête alors que les personnes âgées pleurèrent parce que la Présence divine (Chéh’ina) n’était pas présente.

Et tout le peuple cria et ils louèrent D. parce que les fondations de la Maison du Seigneur avaient été posées.
Mais de nombreux prêtres et Lévites et chefs de famille, des personnes âgées qui avaient vu le Premier Temple, pleurèrent à voix haute quand les fondations du [Second] Temple étaient posées devant leurs yeux, alors que de nombreuses personnes criaient de joie.
Et le peuple ne pouvait distinguer entre les cris de joie et les pleurs des gens, parce qu’ils criaient si fort et les sons étaient entendus de loin. 

וַיַּעֲנוּ בְּהַלֵּל וּבְהוֹדֹת לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ עַל יִשְׂרָאֵל וְכָל הָעָם הֵרִיעוּ תְרוּעָה גְדוֹלָה בְהַלֵּל לַה' עַל הוּסַד בֵּית ה':

וְרַבִּים מֵהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר רָאוּ אֶת הַבַּיִת הָרִאשׁוֹן בְּיָסְדוֹ זֶה הַבַּיִת בְּעֵינֵיהֶם בֹּכִים בְּקוֹל גָּדוֹל וְרַבִּים בִּתְרוּעָה בְשִׂמְחָה לְהָרִים קוֹל:


וְאֵין הָעָם מַכִּירִים קוֹל תְּרוּעַת הַשִּׂמְחָה לְקוֹל בְּכִי הָעָם כִּי הָעָם מְרִיעִים תְּרוּעָה גְדוֹלָה וְהַקּוֹל נִשְׁמַע עַד לְמֵרָחוֹק:
Donc, encore aujourd’hui il est difficile pour nous qui n’avons jamais été témoins de la grandeur du Temple et de tout ce qui l’accompagnait, de vraiment ressentir que nos vies sont incomplètes sans cela.
2. Rav H‘aim Friedlander, Sifté H‘aim, Vol. III, p. 284 – Il est difficile pour nous aujourd’hui de nous associer à la destruction des Temples.

Nous pleurons la destruction des deux Temples, même s’il est difficile pour nous de pleurer et de comprendre ce qu’implique leur perte.
C’est justement l’opposé qui est vrai, nous sommes satisfaits malgré toutes les souffrances qui nous entourent même s’il ne nous manque rien de physique ou de spirituel. Ce sentiment nous empêche de pleurer comme il se doit la destruction parce que nous ne pouvons pas ressentir ni sentir ce qui nous manque au fond.

C’est pourquoi, il nous incombe d’apprendre et de comprendre les conséquences profondes de la destruction et de sentir et comprendre comment notre situation a décliné depuis la destruction jusqu’à maintenant.

אנחנו מתאבלים על חורבן שני מקדשים: הראשון והשני, אמנם קשה מאוד לבכות ולהבין את משמעות החורבן.

ואדרבא לצערנו אנו ב"ה מרגישים בטוב, למרות כל הצרות הסובבות אותנו, כאילו שלא חסר לנו מאומה הן בגשמיות והן ברוחניות. הרגשה זו היא המונעת מאתנו את היכולת להתאבל על החורבן כראוי, כיון שאין אנו יכולים להרגיש ולחוש היטב מה בעצם חסר לנו. לזאת חובה עלינו ללמוד ולהבין את פנימיות החורבן, ולהרגיש ולדעת את התדרדרות מצבנו ומעמדנו מעת החורבן ועד עתה.


L’un des messages de Ticha Béav est que nous ne devrions pas être complaisant, nous devons réaliser que tout n’est pas bien pour le Peuple juif, les choses ont été meilleures et pourraient le redevenir.
3. Rav Emanuel Feldman, The Shul Without a Clock, Feldheim Publishers,

p. 221 – Nous avons encore beaucoup à pleurer.

…. Un homme m’a dit une fois: “Pourquoi s’ennuyer avec un évènement qui a eu lieu il y a 2 000 ans ? Pourquoi pleurer, pourquoi soupirer ? Nous avons un Israël moderne, nous devrions nous réjouir. »
Y a-t-il un pays plus concerné par sa sécurité quotidienne qu’Israël ou qui a une expérience plus amère de pays amis devenus froids et distants à la moindre provocation ?
Aucun autre pays doit lutter quotidiennement pour la souveraineté de ses capitales. Aucun autre pays n’est restreint dans leur droit de visite et le pèlerinage de leurs sites saints antiques sur leur propre terre.


Part C. Un bon deuil

Il peut sembler à certains que pleurer nos tragedies nationals est morose, que nous devrions nous cncentrer sur ce qui est positif et construire la fierté juive et l’estime de soi. Ce sont certainement des aspirations qui en valent la peine, mais on peut gagner une certaine profondeur importante par ces larmes.

Une fois, un disciple d’un certain Rebbe H’assidique vit que son Rebbe danser joyeusement à Ticha Béav. Il était étonné de son comportement parce que chacun sait que Ticha Béav n’était pas un moment de joie mais un jour de deuil. Alors que son disciple s’approchait, il vit que pendant que le Rebbe dansait, des larmes de tristesse coulaient de ses yeux.

1   2   3

similaire:

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconCe cours traitera des questions suivantes

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconNote : En plus de répondre aux questions posées en ligne

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconLa prise en charge de la fin de vie– 31/01/2017
«Les points essentiels de la loi Leonetti», répondez aux questions suivantes

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconCe cours traitera des questions suivantes
«mauvais». Une attitude positive envers les autres peut redéfinir totalement le contexte de nos vies et révolutionner nos relations...

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconConsignes n°1 : Lire les articles de la Charte de la Laïcité à l’école...
«Indivisible, laïque, démocratique et sociale» : expliquez chacun de ces mots

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconCe cours traitera des questions suivantes
«merci» courtois à un caissier fatigué, ou, au contraire, se faufiler dans la queue éveillant ainsi la colère des personnes autour...

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconEn vous aidant des documents ci-dessous, ou en suivant les liens,...
«Opération Litani» en mars 1978, opération «Paix en Galilée» en 1982, occupation de la zone dite «de sécurité» jusqu'en mai 2000

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconCe cours abordera les questions suivantes
«éloigner du mensonge» n'interdit pas seulement les mensonges verbaux qui causent une perte directe ou indirecte à notre prochain,...

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconCe cours traitera des questions suivantes
«l’exil grec», bien que le peuple juif n’ait pas été banni de leur pays en ce temps-là. L’exil était de nature spirituelle, l’héritage...

Ce cours permettra de répondre aux questions suivantes iconD’une manière générale, j’essaie de ne pas répondre à des questions...
«gentille» (parfois trop : ils me réclament des punitions !) et ils me respectent. Le souci qu’il me reste à gérer est le bavardage...
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com